STATUT STOWARZYSZENIA

INICJATYWA POLSKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządów Regionów oraz Zarządów Oddziałów za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – regiony, obejmujące zasięgiem działania województwo lub jego część oraz oddziały obejmujące zasięgiem jeden lub więcej powiatów w ramach danego regionu.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 §8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organi­zacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9

 Celami Stowarzyszenia są:

 1. propagowanie idei praw i swobód obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, silnego i niezależnego samorządu w Polsce,

 2. działanie na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelkom i obywatelom, przestrzegania fundamentalnych zasad konstytucyjnych,

 3. wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i demokracji w Polsce,

 4. upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,

 5. propagowanie idei równouprawnienia w szczególności równych praw kobiet i mężczyzn i przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wkluczeń,

 6. działanie na rzecz propagowania idei przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa, sprawnej i innowacyjnej gospodarki,

 7. dostęp obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,

 8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat ochrony wolności i praw obywatelskich oraz swobód obywatelskich, edukacje prawną i ekonomiczną;

 2. Popularyzację inicjatyw naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, organizacje konferencji, seminariów, imprez plenerowych i sportowych, szkoleń, debat oraz działalności wydawniczej;

 3. Wspieranie społecznych inicjatyw ustawodawczych oraz samorządowych inicjatyw samorządowych;

 4. Pomoc dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym

 5. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe, organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działania zbieżne z celami statutowymi stowarzyszenia;

 6. W ramach realizacji celów statutowych stowarzyszenie może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

 7. Działalność statutowa jest finansowana przez Stowarzyszenie.

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 § 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.

 § 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finan­sową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

 § 15

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji popartej rekomendacją przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. W wypadku podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić aplikującego o decyzji, podając jej uzasadnienie i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrze­nia odwołania oraz 14-dniowy termin złożenia odwołania.

§16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 § 17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 18

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 § 19

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

  4. noszenia odznaki organizacyjnej,

  5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

 1. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.

 § 20

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

 § 21

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborcze­go, posiada prawa określone w § 19.

 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborcze­go, posiada prawa określone w § 19.

 4. Członka honorowego obejmują obowiązki określone w § 20 z wyłączeniem pkt. 3.

 § 22

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierające­go, będącego osobą prawną,

 3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

 5. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ze względu na pozbawienie członka praw publicznych prawo­mocnym wyrokiem sądu powszechnego,

 6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, któ­ra tą godność nadała.

2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5 Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreśle­nia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrze­nia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wy­żej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§23

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Rada Polityczna Stowarzyszenia,

 1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zjazdem Krajowym Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 15 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalo­ny przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są regiony oraz oddziały mogące funkcjonować w ramach regionów lub odrębnie od nich.

 4. Regiony tworzy i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia, określając ich zasięg terytorialny oraz siedzibę. Zasięgiem terytorialnym regionu może być województwo lub część województwa, przy czym nie dopuszcza się określenia zasięgu terytorialnego regionu w sposób przecinający granice powiatów.

 5. Do powołania od­działu przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób de­klarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Krajowy określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

 6. Regiony są powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego Zarządu Oddziału funkcjonującego na obszarze Regionu.

 7. Władzami regionu są:

1) Walne Zebranie Członków Regionu,

2) Zarząd Regionu,

3) Komisja Rewizyjna Regionu,

 1. Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

 § 24

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecno­ści co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podej­mowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Na żądanie nie mniej niż 1/5 obecnych członków danego ciała, głosowanie przeprowadza się w sposób tajny.

 3. Uchwały władz stowarzyszenia mogą być podejmowane w sposób obiegowy, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak: poczta e-mail, komunikatory internetowe, wiadomości sms. Szczegółowy regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz kolegialnych Stowa­rzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spo­śród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

 § 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie władz naczel­nych, jeżeli nie są delegatami, zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Za­rząd Stowarzyszenia powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 26

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regula­minu obrad.

 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.

 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów regionów, co najmniej 1/3 liczby zarządów oddziałów.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l. pkt 2 i 3.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad spra­wami, dla których zostało zwołane.

 

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

 1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 60 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głoso­wania.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,

 2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

 4. Ustalenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej, Rady Politycznej Stowarzyszenia oraz liczbę Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia.

 5. wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Rady Politycznej Stowarzyszenia oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w § 22 ust. 1 pkt 3, 4, 5, § 32 ust. 1 pkt 5, 7, 9 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),

 12. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do wła­ściwości innych władz Stowarzyszenia,

 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie mię­dzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowa­rzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§31

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 4 do 17 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia.

 2. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia określa regu­lamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia oraz zaakceptowany przez Radę Polityczną Stowarzyszenia.

 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rza­dziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprzewodniczący wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

5) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – regionów i oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

6) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

7) zawieszanie w czynnościach zarządów regionów i oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

8) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

9) zawieszanie uchwał zarządów regionów i oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

10) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

12) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów regionów i oddziałów,

13) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,

14) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 22 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz w sprawach przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),

15) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

16) Powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Regionalnych spośród członków Stowarzyszenia będących członkami danego Regionu.

17) Powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Terenowych spośród członków Stowarzyszenia będących członkami danego Oddziału, jeśli dany Oddział nie funkcjonuje w ramach żadnego Regionu.

 1. W razie zawieszenia Regionu lub Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 9), Zarząd Stowarzyszenia powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowe­go Zarządu Regionu lub Zarządu Oddziału przez właściwe Walne Zebranie Członków Regionu lub Walne Zebranie Członków Oddziału.

 2. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w ust. 1 pkt 5, 7, 9 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w ter­minie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia – za jego pośred­nictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 33

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia oraz postępowanie w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia, członek może być ukarany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Od decyzji Zarządu zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 3. Zarząd Stowarzyszenia może orzekać wobec Członków następujące kary:

  1. nagana,

  2. zawieszenie w prawach Członka na okres do 12 miesięcy,

  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarzą­du Stowarzyszenia, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 2. Do rozpracowania poszczególnych problemów i przedłożenia wniosków Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 35

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do spra­wowania kontroli nad jego działalnością.

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 9 członków, którzy na pierw­szym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, nie więcej niż 2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 37

 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzy­szenia,

2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,

3) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Za­rząd Stowarzyszenia, w terminie i trybie ustalonym w statucie,

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrz­nej. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (żądania),

5) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych niższego szczebla,

6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,

7) orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia,

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Sto­warzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do­tyczących kontrolowanych spraw.

 2. Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcję Regionalnej Komisji Rewizyjnej dla Oddziału nie funkcjonującego na obszarze żadnego z Regionów.

§ 38

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia.

 3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków (Zjazdu Krajowego Delegatów).

Rozdział V

Rada Polityczna Stowarzyszenia

§ 39

Rada Polityczna Stowarzyszenia jest władzą Stowarzyszenia powołaną do decydowania o głównych kierunkach rozwoju Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków (Zjazdami Delegatów Krajowymi).

§ 40

 1. Do zakresu działania Rady Politycznej Stowarzyszenia należy:

1) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

3) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,

4) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

5) podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia Stowarzyszenia.

6) Rada Polityczna Stowarzyszenia akceptuje regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 41

 1. Rada Polityczna Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Politycznej Stowarzyszenia oraz nie więcej niż 5 Wiceprzewodniczących Rady Politycznej Stowarzyszenia oraz Sekretarza Rady Politycznej Stowarzyszenia.

 2. Pracami Rady Politycznej Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Rady Politycznej Stowarzyszenia lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.

 3. Tryb pracy Rady Politycznej Stowarzyszenia określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział VI

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – regiony, oddziały i ich władze

§ 42

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Stowarzyszenia powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 6 i § 23 Statutu.

 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,

3) Uznania działalności oddziału za sprzeczną z celami Stowarzyszenia, polskim porządkiem prawnym lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

 1. Rozwiązanie regionu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez region lub zaistnienia sytuacji, w której na obszarze działania regionu nie funkcjonuje żaden z oddziałów Stowarzyszenia,

2) złożenia przez zarząd Regionu wniosku o rozwiązanie Regionu.

3) Uznania działalności Regionu za sprzeczną z celami Stowarzyszenia, polskim porządkiem prawnym lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 43

 1. Władzami Regionu są władze określone w § 23 ust. 8.

 2. Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust. 9.

 3. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Regionu

§ 44

 1. Walne Zebranie Członków Regionu jest najwyższą władzą Regionu.

 2. Walne Zebranie Członków Regionu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. W przypadku, gdy liczba członków Regionu przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków Regionu zostaje zastąpione Zjazdem Regionalnym Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 3 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

§ 45

Do Walnego Zebrania Członków Regionu należy:

 1. uchwalanie programów działania Regionu,

 2. ustalenie liczby członków Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej Regionu, wybór i odwoływanie członków władz regionu z wyłączeniem Pełnomocnika Regionalnego,

 3. W wypadku zastąpienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Zjazd Krajowy Delegatów, wybór i odwoływanie delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

§ 46

W Walnym Zebraniu Członków Regionu biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Regionu,

 2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Regionu, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 47

 1. Walne Zebranie Członków Regionu zwołuje Zarząd Regionu, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

 2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 48

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu zwołuje Zarząd Regionu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Regionu,

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania człon­ków zwyczajnych regionu.

 1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żąda­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Regionu Walnego Zebrania Członków Regionu, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Regionu.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 4. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Regionu

§ 49

Zarząd Regionu kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych oraz Walnego Zebrania Członków Regionu.

§ 50

 1. Zarząd Regionu składa się z Pełnomocnika Regionalnego wskazanego przez Zarząd Stowarzyszenia oraz od 4 do 12 członków. Na swym pierw­szym posiedzeniu Zarząd Regionu wybiera ze swego grona: 2 Zastępców Pełnomocnika Regionalnego, sekretarza oraz skarbnika.

 2. Posiedzenia Zarządu Regionu odbywają się w miarę potrzeby, nie rza­dziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Regionu może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.

 4. Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje Pełnomocnik Regionalny z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Regionu, w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Pełnomocnika Regionalnego, funkcję tę obejmuje na ten okres Zastępca Pełnomocnika Regionalnego wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 51

Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Regionu,

 2. określanie szczegółowych kierunków działania Regionu,

 3. uchwalanie budżetu Regionu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

 4. reprezentowanie Regionu na zewnątrz,

 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

 6. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Regionu,

 7. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Regionu,

 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Regionu,

 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Regionu.

 10. Powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Terenowych spośród członków Stowarzyszenia będących członkami danego Oddziału.

§ 52

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów regionów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Regionu

§ 53

Komisja Rewizyjna Regionu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Regionu oraz Oddziałów funkcjonujących w jego ramach.

§ 54

Komisja Rewizyjna Regionu składa się z od 3 do 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę, przewodniczącego i sekretarza.

§ 55

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Regionu należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Regionu oraz Zarządów Oddziałów działających na obszarze Regionu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,

 2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

 3. przedstawianie Zarządowi Regionu oraz właściwym Zarządom Oddziałów uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

 4. zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Regionu oraz Zarządów Oddziałów działających na obszarze Regionu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Regionu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Regionu.

 6. Przedkładanie Walnym Zebraniom Członków Oddziałów wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządom Oddziałów.

§ 56

 1. Komisja Rewizyjna Regionu jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Regionu co najmniej jeden raz w roku.

 2. Komisja Rewizyjna Regionu jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządów Oddziałów działających na obszarze Regionów co najmniej jeden raz na dwa lata.

 3. Członek Komisji Rewizyjnej Regionu będący równocześnie członkiem kontrolowanej organizacji regionalnej jest wyłączony z tej kontroli.

§ 57

Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Regionu.

§58

Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Regionu.

§ 59

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych regionów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 60

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 61

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziałów,

 2. ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, wybór i odwoływanie członków Zarządu oddziału z wyłączeniem Pełnomocnika Terenowego,

 3. W wypadku zastąpienia Walnego Zebrania Członków Regionu przez Zjazd Regionalny Delegatów, wybór i odwoływanie delegatów na Zjazd Regionalny Delegatów,

 4. W wypadku zastąpienia Walnego Zebrania Członków przez Zjazd Krajowy Delegatów, jeśli Oddział nie działa na obszarze działania żadnego z Regionów, wybór i odwoływanie delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

§ 62

 W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,

 2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych i regionalnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 63

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 64

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Od­działu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Regionu,

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania człon­ków zwyczajnych oddziału.

 1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku lub żąda­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Regionu.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 4. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

§ 65

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 66

 1. Zarząd Oddziału składa się z Pełnomocnika Terenowego wskazanego przez Zarząd Regionu lub Zarząd Stowarzyszenia oraz od 4 do 8 członków. Na swym pierw­szym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: 2 Zastępców Pełnomocnika Terenowego, sekretarza oraz skarbnika.

 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rza­dziej jednak niż raz w miesiącu.

 3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.

 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Pełnomocnik Terenowy z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Pełnomocnika Terenowego, funkcję tę obejmuje na ten okres Zastępca Pełnomocnika Terenowego wyznaczony przez Zarząd Regionu.

§ 67

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków Regionu, Zarządu Regionu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

 2. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

 3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

 4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

 6. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

 7. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,

 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Od­działu,

 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 68

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

§ 69

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3) dotacje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) dochody z ofiarności publicznej.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być prze­chowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każde­go roku.

 3. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 70

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 71

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej wię­kszości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zapisów § 28 ust. 2) nie stosuje się.

 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mo­gą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do za­wiadomienia określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma­jątku Stowarzyszenia.

 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§72

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosow­nego postanowienia sądu rejestrowego.